Tegne medlemskap til Klubbens lokale forsikring – Gruppeliv-, ufør og behandlingsforsikring

Tegn forsikring

Kollektiv gruppeliv- og behandlingsforsikring

IE Klubben ESS tilbyr egen gruppe-liv og helseforsikring for sine medlemmer til en gunstig pris. Forsikring og vilkår blir gjennomgått med forsikringsmegler før en går i markedet for å innhente pris.  Se oppdatert  informasjonsbrosjyre…..
Du trenger ikke å levere helserklæring: 
her må det skrives noen ord, kort

Gruppeliv Forsikring :
Forsikringen betinger at medlemmet var 100 % arbeidsfør ved inntredelse. 
For medlemmer som har reservasjoner eller avslag hos tidligere forsikringsgiver opphører de og erstattes med en ny 2 års karens regel.

For Helseforsikringen gjelder: 2 års karens regel.
Codan Forsikring svarer ikke for arbeidsuførhet som inntrer innen 2 år etter at den ansatte blitt med i forsikringsordningen, og som skyldes sykdom, lyte eller mèn som medlemmet hadde på det tidspunkt, og som det må antas at medlemmet kjente til. Forsikringstilfeller som inntrådte før 01.05.17 skal meldes til SpareBank1.

For nye medlemmer
Tilbudet på dødsfallsforsikring/sykdomsforsikring betinger at alle ansatte er 100 % arbeidsfør.
Med 100 % arbeidsfør menes at den ansatt er 100 % arbeidsfør i et hvert yrke, i arbeid og ikke har redusert arbeidsevne og/eller mottar ytelser fra NAV i et hvert yrke ved inntreden i forsikringsordningen.
For arbeidstakere som blir 100 % arbeidsfør på et senere tidspunkt, gjelder forsikringen fra dette tidspunktet.