Organisering og Ledelse

Organisering og ledelse

Klubbens Årsmøte

Årsmøtet er klubbens høyeste organ. Ordinært årsmøte skal holdes hvert år på sted og tid som fattes av klubbstyret.

Tid for årsmøtet skal fastsettes minst 2 måneder før det skal holdes. Årsmøtet arrangeres innen utgangen av 1. kvartal. Melding om tidspunkt med innkalling skal gjøres kjent for medlemmer av klubben. Dagsorden for årsmøte og årsberetning skal være delegatene i hende minst 14 dager før årsmøtet. Dette kan sendes elektronisk til årsmøtedelegatene.

Årsmøtet skal gjøre vedtak i alle saker som er ført opp på den vedtatte dagsorden. På dagsorden skal det alltid stå behandling av årsberetning og regnskap for årsmøte perioden.

Innkomne forslag som skal behandles på årsmøte sendes klubbstyret 6 uker før årsmøte, slik at dette kan styrebehandles frem til årsmøte. 

  Klubbstyret velges av årsmøtet i hht.  §8.2 – 8.3 og består av:

  Leder, Nestleder/Sekretær, 1 Styremedlem, som kasserer og 4 styremedlemmer, og 3 vara medlemmer

  Leder, nestleder/sekretær og «kasserer» utgjør arbeidsutvalget (AU), Forøvrig konstituerer klubbstyret seg selv og velger: vara til AU, Kasserer, Studietillitsvalgt, Datatillitsvalgt, Profilering, Sosial og AKAN tillitsvalgt

  Klubbstyret er vedtaksføre når minst 5 av medlemmene eller vara – medlemmene møter. Ved stemmelikhet avgjør leders dobbeltstemme. Når årsmøtet utpeker HVO, møter denne i klubbstyret.

  Klubbstyret velger/utpeker representanter til bedriftens AMU.samt påse at valg av tillitsvalgte gjennomføres på enhetene. Klubbstyret skal påse at valg av tillitsvalgte på skiftene blir gjennomført.

  Klubbstyret har møte når leder eller minst 2 av styrets medlemmer ber om det. Styret har møter så ofte som saksmengden tilsier det, dog ikke mindre enn 4 ganger i året.

  Klubbstyret skal lede klubben i samsvar med dets vedtekter og årsmøtets vedtak. Forvalte klubbens midler i samsvar med vedtektene. Kasserer er ansvarlig for å føre klubbens regnskap, og påse at denne virksomheten foregår i samsvar med årsmøte og klubbstyrets vedtak. 

  Styret kan gjøre vedtak om uravstemning i viktige saker. Avstemmingen skal være hemmelig og ordnes slik at alle medlemmene kan få avgi stemme. Sakene avgjøres med simpelt flertall. Styret kan fatte vedtak om ekstrakontingent, kun når klubbens medlemmer er tatt ut i konflikt.

   Arbeidsutvalget innkaller til styremøte med sakspapirer og dagsorden og forbereder de saker som skal opp til behandling der. Sakene behandles fortløpende etter hvert som de blir meldt inn.

   AU skal gi innstilling i saker som skal behandles av styret samt ta avgjørelser i saker som klubbstyret har gitt fullmakt til.

   Referat fra møter i AU legges frem for styret i førstkommende styremøte. Dokument som er behandlet i AU skal være tilgjengelige for styrets medlemmer.

   I saker der AU gir innstilling skal både flertallets og mindretallets syn følge saken.

   AU kan ta avgjørelser i disse sakene når de ikke enkeltvis påfører klubben utgifter utover en av årsmøtet fastsatt sum: som Reiser, og Søknad om støtte fra ulike lag og organisasjoner opp til en av årsmøtet fastsatt sum. I saker der AU med denne bakgrunn har tatt avgjørelser, er avgjørelsen å se på som styrets avgjørelse.

   Hvert skift med minst 3 medlemmer, skal velge tillitsvalgt. 

   Valg av tillitsvalgt skjer hvert 2. år. Alle skift/installasjoner samordner valg innen utgangen av mai, med tiltreding av vervet 01. juni. Suppleringsvalg foregår fortløpende.

   Tillitsvalgte har rett og plikt til å møte i klubben høyeste organ, Årsmøtet.

   Det bør etter avtale med bedriften og i henhold til Hovedavtalens § 6 pkt. 6-7-8-9, arrangeres en tillitsvalgtsamling hvert år. Alle tillitsvalgte har rett til å møte.

   Klubbens vedtekter

   IE klubben er medlem av Industri Energi IE er underlagt dette forbundet og LO`s vedtekter og bestemmelser. Klubben har som formål å organisere alle i ESS, inn under IndustriEnergi. Opprette avtaler for å sikre medlemmenes arbeidsvilkår og gå aktivt inn for å bedre arbeidsforholdene for alle som arbeider innenfor området.  

   Vedtektene beskriver klubbens formål, møtestruktur og ansvar for beslutninger og setter rammer for hvordan klubben skal styres og ledes. Vedtektene beskriver også gjennomføring av årsmøte og valg.

   Medlemskap av klubben skal følge klubbens vedtekter.

   Klubbens revisor, regnskap og budsjett

   Revisorer velges på klubbens årsmøte og har  en viktig rolle i å sikre at klubben bruker sine økonomiske midler i hht vedtekter og rammer som årsmøtet har gitt.  Revisor reviderer regnskap og i sin beretning vurdere om dette er ført nøyaktig og i  tråd med god regnskapsskikk. 

   Intern revisor, Jone Nærland. –  Ekstern revisor, Torunn Husebø

   Klubbens valgkomite

    Valgkomiteens skal gjennom de tillitsvalgte sørge for nominering til styrerepresentanter på de enkelte skift innen 15. JANUAR. Valgkomiteen vedlegger en kort presentasjon på årsmøte av de nominerte kandidatene til klubbstyret. Årsmøtet foretar valg til styret etter valgkomiteens innstilling, som skal ivareta klubbstyret sitt behov for kompetanse.

    Valgkomiteen sørger for at det nomineres navn på representanter til Industri Energi´s landsmøte det året det er landsmøte. Valgkomiteen legger frem forslag til kandidater i hht. § 8.4 – 8.8 Valgkomiteen sørger for nominasjon og valg av tillitsvalgte blant medlemmer uten fast skift.

    Leder:

     Wilfred Jacobsen, medlem Synnøve Særvold, Åse Lill Karlsen