Bedriften er dessverre inne i en periode med lavere aktivitet, og bedriften klarer ikke å sysselsette alle de som nå er i vikarpoolen.

Ansatte opparbeider mye skyldig tid og før Haven og Jotun blir satt i drift ser en ikke at sysselsettingen bedrer seg.

Bedriften ser seg dessverre nødt til å permittere 14 renholdere fra vikarpoolen på OBF område. Etter diskusjon med fagforeningene vil dette blir gjort etter ansiennitet. Det forventes at utfordringer rundt sysselsetting varer frem til Jotun og Haven kommer i gang, og vi er da tilbake i normal drift fra oktober/ november 2024.

Klubben få en del spørsmål fra de som går i vikarpoolen angående hvordan en regner ut om en er skyldig tid eller ikke.

Vikarpoolavtalen sier følgende: Målet med følgende vikarpoolavtale er å minimalisere bruken av midlertidig ansatte. Ansatte i vikarpoolene er fast ansatt, har samme rettigheter hva gjelder ansettelsesforholdet som alle fast ansatte, og det som følger av overenskomstene, med unntak av rett til arbeidsplan. Årstimetallet er som for øvrige fast ansatte som arbeider offshore 1.460 timer. Timer oppgjort med overtidsbetaling i avregningsperioden regnes ikke med i årstimetallet. Arbeid utover 12 timer pr dag og utover 168 timer i en sammenhengende oppholdsperiode kompenseres i hht. overenskomstene. Inntil 84 pluss timer avspaseres innen 01.05. påfølgende år, da null-stilles timebalansen. Overskytende utbetales som overtid. Oversikt over dette meddeles klubbene. Ved sykdom og annet gyldig fravær registreres 12 timer pr. dag inntil max 168 timer i arbeidsplanens arbeidsperiode.

Det vil si at timene blir avregnet 31.12 og en starter på null 01.01, det er kun om en har timer i pluss at dette skal tas med til neste år og avspaseres innen 01.05.

Så det er ingen som kan ta med seg skyldige timer in i påfølgende år.

Håper dette er en god forklaring på hvordan dette skal forståes.

Klubben ber alle dem som er i vikarpoolen sjekke sin dagsbalanse og påse at skyldig tid fra 2023 er blitt nullstilt. Om ikke det er blitt gjort så kontakt bedriften og be dem sjekke opp i din dagsbalanse.

Når det gjelder bruk av egenmelding i din friperiode om du kulle bli syk, kan ikke bedriften forlange at en bruker egenmelding.

Dette er avklart med advokat Karianne Rettedal i forbundet. Det som bedriften kan be deg om er at når du ringer in til bedriften og varsler at du er blitt syk og gjerne ikke kan reise ut til avtalt tid er at du melder i fra til din lege slik at en kan tilbakeføre sykemeldingen om du ikke er blitt friske til du skal reise ut.

Når det gjelder dem som er syk på lugar i sin oppholdsperiode ute på riggen kan bedriften forlange egenmelding/ sykemelding da folketrygden sier at al sykdom skal dokumenteres i den arbeidsperiode.

Men husk at dere kan også forlange å bli sendt hjem når dere er syk offshore, det er noe som dere bestemmer selv i samråd med medic.

Klubben har hatt saken om egenmelding ved syk på lugar med forbundet da vi mener det er urimelig at bedriften kan forlange egenmelding når en er syk og blir sendt på lugaren.

Dessverre så er det ingen åpninger i lovverket angående dette, § 8-7.Dokumentasjon av arbeidsuførhet

Lov om folketrygd (folketrygdloven) – Kapittel 8. Sykepenger – Lovdata

Med venlig hilsen / Best regards,

Per Holstein, Klubbleder

Forus Parken 12,  Stavanger,

Mobil: 92096683,   Per.Holstein@ess-norway.com