14 og 15 mars 2024, Clarion Hotel Energy, Stavanger

Klubbleder Per Holstein ønsker velkommen, tar navneopprop, går igjennom innkalling, dagsorden og informerer om dagene som skal være.

Vi reiser oss og holder ett minutt stillhet til våre medlemmer som har falt bort i året som har vært.

Godkjenning av innkalling: Innkalling godkjent

Godkjenning av dagsorden: Dagsorden godkjent

Valg av dirigent:   Leif Harall Salomonsen

Valg av referent : Lasse Pettersen og Eva Karin Edstrøm

Dirigent tar et nytt navneopprop for å se antall stemmeberettiget

Antall stemmeberettiget er : 17 stk

Alle delegater og gjester presenterer seg

ÅRSMELDING:

Klubbleder forteller om året som har vært, hvem styret i året har bestått av, hvem som er i AU, klubbens revisorer, LO rep representant, valgkomite, HVO i klubben, forsikringsansvarlig, sosial tillitsvalgt, akan kontakt, studie tillitsvalgt, data, tillitsvalgt for vikarer, tillitsvalgt for pensjonister og uføretrygdede, rep til AMU, personalfondet, ansattes rep i bedriftsstyret, konsernutvalget Compass Norge(EWC), IE`s forhandlingsutvalg og NR forum.

Medlemmer for 2023

Forteller om antall medlemmer (284) og antall som har gått ut av klubben (52) der noen har sluttet, noen er gått over til Equinor og noen få til Safe

Styremøter og AU møter

Går igjennom antall styremøter klubben har hatt. Antall AU møter og ukentlige møter og telefonsamtaler.

Konferanse

Forteller om konferansen som var i sammen med Odfjell, Seadrill og KCA Deutag klubbene.

 • Orienterer Årsmøtet om sammenslåingen og Landsmøtene for sammenslåingen av IE og FLT ( Forbundet for ledelse og teknikk) som Frode Alfheim gikk igjennom
 • Snakker om klimamålene som statssekretær Astrid Bergmål i energidepartementet gikk igjennom
 • Petoro- snakket om utvikling og ikke avvikling av norsk sokkel.
 • Og om nasjonal datasikkerhet ved Jørgen Dyrhaug

Orientering for året 2023

Klubbleder går igjennom orienteringen for året 2023, Her går han igjennom Klubben sitt satsingsområde i året som var, Hva klubben har gitt ut til medlemmene, og om den nye brosjyren som klubben har laget. Deretter går klubbleder igjennom reisevirksomheten for året, de har besøkt Ekofisk flere ganger, Cosl Promotor og Valhall.

Klubben har jobbet tett på bedriften for å få ansatt flere personer (22 stk) i 2023. Dette er svært bra og vi har vært heldig kontra andre catering selskaper offshore. Forteller også om Cosl kontrakten, som er i medvind om dagen og riggene som kommer i løpet av 2024/2025.

Jotun og Haven kommer i løpet av året og her blir det også sysselsetting fra selskapet.

IE klubben er representert i flere samarbeidskomiteer. Bl.a i NR forum, OLF avtalen, forhandlingsutvalget på Rederiavtalen og forteller om rekrutering av forpleinings ledere inn til IE klubben.

Klubbleder har deltatt på 2 ekstraordinære Landsmøter ifht sammenslåingen med IE og FLT, Hvor det nye forbundet vårt er det 4 største under LO paraplyen.

Klubben har hatt et veldig godt samarbeid med de andre catering klubbene, kanskje aller mest Sodexho klubben.

Kalenderen klubben har laget og sendt ut til medlemmene i havet.

Vi støtter Mental Helse Ung

Jakken som klubben har laget med logo rettet mot Mental Helse

Den nye hjemmesiden til IE klubben ESS

Forsikringen som klubben har (Gruppeliv forsikringen)

Lønnsforhandlingene i 2023 som var et mellomoppgjør, og at årets lønnsoppgjør er et hovedoppgjør.

Kommentarer til årsmelding : Wilfred kommenterer at styret i årsmøteperioden har hatt første og andre vara som feil plassert i beretningen, og at vi skal endre dette og ta det til etterretning.

Styret innstiller vår HVO til 2 nye år om Årsmøtet tilslutter seg det. Det gjør Årsmøtet.

Deretter er det ingen kommentarer til beretningen og den blir godkjent.

REGNSKAP/BUDSJETT:

 • Kasserer Jan Åge Olsvik går igjennom regnskapet for 2023.
 • Forteller at etter samtaler med Knut Marius Dale, så har vi fått endret rente inntektene på penger vi har stående.
 • Går igjennom inntekter, utgifter og kostnader til klubben på storskjerm
 • Orienterer Årsmøte om forsikringen klubben har og går igjennom kostnaden med den og pengene som står på forsikringskontoen. Forteller om at vi vil se på vilkår i forsikringen for evt å få dempe prisøkningen, men det vil påvirke innholdet.
 • Det er ingen anmerkninger fra interne eller eksterne revisorer
 • Regnskapet er godkjent for 2023 av Årsmøtet.

Budsjett 2024

 • Kasserer går igjennom budsjett for 2024 på storskjerm
 • Ønsker å flytte noe overskudd fra brukskonto til beredskaps konto. Da har vi en liten buffer og kan årlig overføre renteinntektene til brukskonto.
 • Budsjett for 2024- godtatt og tatt til etterretning

INNKOMNE FORSLAG:

 • Det har pr nå ikke kommet inn noen innkomne forslag.
 • Wilfred ønsker at styret skal legge inn en innstilling på valg av HVO. Dette har klubben på vegne av styret tenkt å legge frem som innstilling seinere i dag. 
 • Handlingsplan for 2024 blei lagt inn under innkomne forslag da det ikke var satt på dagsorden.  1, Pensjon   2, tillitsvalgte/kontaktpersoner på alle skift på alle rigger   3, forpleinings konferanse / medlems skolering

Her blei det litt diskusjoner om pensjon og at vi må være mer «på» inn mot forbundet, klubben ønsker at innbetalt prosent del skal økes. Og det vil vi jobbe veldig med i året som kommer og årene fremover. Wilfred ønsker et punkt 4 som er Pensjonistutvalg i Forbundet. Og at klubben har et utvalg/aktivitet for pensjonistene. Her kommer Jan Åge og informerer om at bedriften har et seniorutvalg som er på gang. Og alt hva som dette innebærer. 

VEDTEKTSENDRINGER:

 • Det er ikke kommet inn forslag til endring av vedtekter.

NY HJEMMESIDE: 

Jan Åge Olsvik går igjennom den nye hjemmesiden som klubben jobber med på storskjerm for Årsmøte.

TILLITSVALGTS KONFERANSEN 2024

Per ønsker velkommen og introduserer lederne i ESS.

Ståa i ESS:

 • Ivan Vågstøl og Andreas Marken fra bedriften forteller om hvordan det går i bedriften.
 • Viser ledergruppen Compass Group Norge på storskjerm og organisasjons kartet for offshore
 • Forteller om kontraktene, ansatte og omsetningen i selskapet pluss 3 nye enheter som kommer i år, Haven, Jotun og COSL Prospector. Så kommer to COSL rigger til i starten av neste år.
 • Viser oversikt/kakediagram over markedsandelene på flyt og faste installasjoner i selskapet.
 • Vi, Anerkjenne, Tilgjengelighet og Kommunikasjon 4 ord om verdier selskapet har.
 • HR og HR sine mål med synlig ledelse, månedsbrev, utreisekaffe, trening og mosjon (Avantas)
 • Oktober/november blir det mest sannsynlig storsamling igjen. 

Nytt fra IE og FLT v/Eirik Birkeland, leder for Ekofisk komiteen.

 • Ekofisk komiteen er 50 år i år
 • Forteller om viktigheten med en god organisasjon og det å være organisert. Og om seieren i retten for norsk lønns og arbeidsvilkår for 9 stk SLB UK ansatte på norsk sokkel, hvor streiken pågikk i 11 mnd. Og hele prosessen fra den startet til den sluttet.
 • Snakker om sammenslåingen av IE og FLT, hvor med sammenslåingen blir et større og tyngre forbund med ca 80.000 medlemmer. Mener at vi som tillitsvalgte må posisjonere oss inn mot 2025 ifht det nye forbundet rettet mot oljen.
 • Viser film som er laget til Ekofisk komiteen sitt 50 års jubileum.

Gruppeoppgave

Offshore forpleining frem i tid…….

Fremføring dag 2

Valg:

Valgkomite 2023:

Wilfred Jacobsen Leder

Åse Lill Karlsen Medlem

Synnøve Særvoll Medlem

Jone Nærland Vara

Torunn Husebø Vara

STYRET HAR I ÅRSMØTEPERIODEN VÆRT:Leder Per Holstein Nestleder/sekretær Lasse Pettersen Kasserer Jan Åge Olsvik Medlem Mona Borkamo Medlem Eva Karin Edstrøm Medlem Espen Sivertsen Medlem Theo Van Der Velden 1 Kenneth Wathne2. Vara. Nina Øvstebø3 Kari BukveFølgende er på valgLeder Per Holstein Medlem Jan Åge OlsvikMedlem Mona Borkamo  Medlem Theo Van Der VeldenVara1 Kenneth Wathne  

Følgende er nominert i 2023

Leder: Per Holstein

Styremedlem: Jan Åge Olsvik, Mona Borkamo, Theo Van Der Velden, Kenneth Wathne, Morten Sande, Kamilla E Kvaløy

Vara: Annette K Hillersøy, Kenneth Wathne, Morten Sande

Valgkomiteens innstilling til Styre:

Per Holstein Klubbleder, Gjenvalg

Lasse Pettersen Nestleder, 

Jan Åge Olsvik Styremedlem, Gjenvalg

Mona Borkamo Styremedlem, Gjenvalg

Espen Sivertsen Styremedlem, 

Eva Karin Edstrøm Styremedlem, 

Theo Van Der Velden styremedlem, Gjenvalg

Annette Klepp Hillersøy 1 vara nyvalg

Nina Øvstebø 2 Vara

Kari Bukve 3 Vara 

Innstilling til Revisor

Andreas Jakobsen Intern, 

Torunn Husebø Ekstern, 

Innstilling til LO Rogaland

Per Holstein Representant

Kari Bukve Vara

Innstilling til tillitsvalgte pensjonist

Wilfred Jacobsen

Innstilling til valgkomite, Gjenvalg

Wilfred Jacobsen Leder

Åse Lill Karlsen medlem

Synnøve Særvoll medlem

Jone Nærland vara

Torunn Husebøl vara

Årsmøtet var hevet kl 17.30 første dag.

Dag to starter kl 09.00 

17 Stemmeberettiget

Valg

Per Holstein leder, enstemmig valgt

Jan Åge Olsvik styremedlem, enstemmig valgt

Mona Borkamo styremedlem, enstemmig valgt

Theo Van Der Velden styremedlem, enstemmig valgt

Annette Klepp Hillersøy, 1 vara, enstemmig valgt

Nina Øvstebø, 2 vara, enstemmig valgt

Kari Bukve, 3 vara- Her har Morten Sande blitt foreslått fra Årsmøtet og enstemmig valgt for ett år. Kari Bukve går ut av styret

Kasserer

Jan Åge Olsvik, Enstemmig valgt

Revisor

Foreslått

Andreas Jakobsen, intern, enstemmig valgt

Torunn Husebø, ekstern, enstemmig valgt

LO Rogaland

Per Holstein, representant, enstemmig valgt

Kari Bukve, vara. Her har Nina Øvstebø blitt foreslått fra Årsmøtet, enstemmig valgt

Tillitsvalgt/pensjonist

Wilfred Jacobsen, enstemmig valgt

Valgkomite

Wilfred Jacobsen, leder, enstemmig valgt

Åse Lill Karlsen, medlem, enstemmig valgt

Synnøve Særvoll, medlem, enstemmig valgt

Jone Nærland, vara, enstemmig valgt

Torunn Husebø, vara, enstemmig valgt

Fremføring av gruppeoppgaver:

Spørsmål 1: Hvordan ser dere for dere forpleiningsleveransen er om 10 år?

Innsnevring av tilbud og service, mer utvikling innen teknologisk utstyr, jobber med de beste produkter på markedet, under utvikling/jobber med de beste hjelpemidlene på markedet, mer fokus på ergonomi og opplæring, effektivisering av forpleiningsleveransen, gjesten tar mer ansvar selv, mindre oppgaver på forpleiningen, frykter nedbemanning, lavere kvalitet og standard, gjøre oss mer allsidig ved mersalg (beredskap,helivakt osv) 

Spørsmål 2: Hvordan kan vi som klubb være med å påvirke forpleiningskontraktene i fremtiden?

Gjestene må på banen vedrørende leveranse, klubbene i operatørselskapene må på banen og si hva de vil ha, reell arbeidstaker medvirkning, jobbe mot trygghet og sikkerhet, lengre kontrakter, bruke vernetjenesten for det den er verdt og AMU, påvirke en nedre grense/standard for hvor langt ned man skal gå i kontraktene som inngås. Viktig å synliggjøre kvaliteten vi leverer og opprettholde den. Styrke og opprettholde samarbeidet mellom klubb, firma og leverandør.

Spørsmål 3: Hvor viktig er pensjon for dere, og hva vil dere gi for å endre dette?

Fryse et oppgjør for bedre pensjon, Pensjon skal tas med i kontrakt

Spørsmål 4: Nattskift problematikk

Strengere krav, likt for alle- koble inn BHT, begrense økning i nattillegg slik at det ikke blir så attraktivt, bytte skift til en annen enhet for å dele byrde.

Spørsmål 4: Samarbeid, åpenhet og tillit

Kampanje via HVO, bruke vernetjenesten, kollegial, bruke vanlig folkeskikk, ta det direkte med den det gjelder-mye ryddigere, unngå baksnakking.

Krav til årets lønnsoppgjør v/ Herdis Rosland Eide fra Forbundet

 • Presenterer seg selv og forteller om hennes bakgrunn og hvor hun har jobbet og jobber i dag.
 • Går igjennom alle kravene som er kommet inn fra oss til lønnsoppgjøret 2024. Som er usensurert/usortert.
 • Mange av kravene går på det samme bl.a at mer og mer blir innlemmet i arbeidsdagen vår, som kurs osv. Dette må gjøres noe med. Men dette går litt på kontraktsmessige årsaker.

LO Favør forsikring ved SR Bank

 • Thomas og Dennis fra SR bank informerer og orienterer oss om medlemsfordeler vi har i Sparebank1.
 • Boliglån, forsikring, egen pensjonskonto
 • Oppfordrer til at kunder tar kontakt med banken sin for å ta en «helsesjekk» av økonomien 

sin.

 • Går igjennom pensjon og sparing fra stat, bedrift og evt egen sparing
 • Prater om sparing og sparing i fond.

MVH

Lasse Pettersen