Verneombudstjenesten offshore

har en fri og uavhengig rolle, og skal være uten tilknytting til fagforeninger. like fullt er det naturlig at verneombud og fagforeninger gjensidig samarbeider på en konstruktiv måte. Om rollen som TV og VO er samme person, er det viktig å skille mellom saker som går inn under fagforening- eller vernetjenesten sin rolle.

Verneombudet skal gis tid til å utøve vervet på en god måte, fortrinnsvis i arbeidstiden.

Vi tilstreber gjenvalg av verneombud for å ha god kontinuitet i vernearbeidet. Dersom det ikke er kandidater til vervet, skal bedriften peke ut verneombud slik at det til enhver tid er verneombud og vara ute på enheten. Valgperioden for verneombud er 2 år. Hvem som er verneombud, skal være synlig ved oppslag og oppført i HMS referat. Verneombud skal gjennomføre grunnopplæring i arbeidsmiljø.

Det er etablert praksis i selskapet at den eller de fagforeningene som organiserer flertallet av de ansatte peker ut Hovedverneombudet. HVO skal ivareta og koordiner vernearbeidet som gjelder flere verneområder.

Hovedverneombud i ESS / EMOU  jao@ess-norway.com