Compass Group i Norge er en del av Compass Group PLC som er en verdensledende leverandør av måltidsrelaterte tjenester og andre supporttjenester, og har en omsetning på over £22 milliarder. Konsernet har over 600 000 ansatte i over 45 land og serverer over 5,5 milliarder måltider hvert år.

Møtet avholdes i Twickenham, like utenfor London 19-21 mars 2024


EWC/ESU (European Work Council/Europeisk samarbeidsutvalg) er en viktig arena for informasjon og drøftinger på overordnet nivå i internasjonale konsern. Her får EWC-representanter fra de ulike landene truffet toppledelsen i konsernet og får mulighet til å øve innflytelse direkte der avgjørelsene tas. Toppledelsen i konsernet har nettverk på tvers av landegrensene, og gjennom EWC får arbeidstakersiden det samme.

Problemet tillitsvalgte til tider har i disse konsernene, er at de ikke får reell innflytelse på drøftinger og lønnsforhandlinger fordi beslutningene tas på toppledernivå internasjonalt. Hvis man kan påvirke der beslutningen i realiteten ofte tas, på toppledernivå internasjonalt, så vil dette kunne gi tillitsvalgte mer reell innflytelse i Norge.

Tatt i betraktning at det stadig blir flere internasjonale konsern, er EWC/ESU en viktig arena for arbeidstakere til å øve innflytelse på beslutninger i konsern som har aktiviteter i flere land. De ansatte har behov for informasjon og drøftinger hvis de for eksempel blir berørt av beslutninger som tas av morselskapet i et annet europeisk land. 

Formålet med EWC/ESU er å bedre de ansattes informasjons- og drøftingsrettigheter i virksomheter med aktiviteter som går over landegrensene. Arbeidstakernes EWC-representanter har som nevnt rett til informasjon og drøftinger med toppledelsen i konsernet. 

EWC/ESU arbeid er på mange måter de tillitsvalgtes verktøy til å redusere risiko i prosesser som nedbemanning på tvers av landegrensene, outsourcing og insourcing.
Kilde: Negotia