Personforsikring for ansatte i ESS

Personforsikring – engangsutbetalinger:
Forsikringsordningen som er beskrevet i det påfølgende, gjelder ansatte i gruppen Offshore Staff, I, II, III  hos Compass Holding Norge. I tillegg til yrkesskadeforsikring omfatter personforsikringen også kollektiv ulykke og gruppelivsforsikring.

Hvem er med i personforsikringen?
Ansatte tas opp i personforsikringen fra første ansettelsesdag, men når det gjelder gruppelivsforsikringen er det en betingelse at du er 100 % arbeidsdyktig. Nyansatte som på
tiltredelsestidspunktet er syke, tas ikke opp i ordningen. Dette skjer automatisk når
du igjen er 100 % arbeidsdyktig, ved friskmelding. Det henvises til bedriftens orientering og dokumentasjon om ordningen