Ny medlemsforsikring fra 1 mai 2017

IE Klubben ESS endrer forsikringsleverandør og dekninger for sine medlemmer pr 01.05.17. Forsikringene ble flyttet fra SpareBank1 til Codan og det ble gjort endringer i dekningene. Det ble samtidig etablert helseforsikring i Vertikal. Se vedlagt informasjonsbrosjyre…..
Ved flytting av avtale fra SpareBank1 til Codan Forsikring gjelder følgende:
Forsikringen betinger at medlemmet var 100 % arbeidsfør ved inntredelsen i forsikringsordningen i SpareBank1. Medlemmer som har vært med i klubbens forsikringsordning hos SpareBank1 og som nå arbeider redusert som følge av sykdom, har rett til å bli med i forsikringsordningen i Codan.
For medlemmer som har reservasjoner eller avslag hos tidligere forsikringsgiver opphører de og erstattes med en ny 2 års karens regel.

For sykdomsforsikringen gjelder: 2 års karens regel.
Codan Forsikring svarer ikke for arbeidsuførhet som inntrer innen 2 år etter at den ansatte blitt med i forsikringsordningen, og som skyldes sykdom, lyte eller mèn som medlemmet hadde på det tidspunkt, og som det må antas at medlemmet kjente til. Forsikringstilfeller som inntrådte før 01.05.17 skal meldes til SpareBank1.

For nye medlemmer
Tilbudet på dødsfallsforsikring/sykdomsforsikring betinger at alle ansatte er 100 % arbeidsfør.
Med 100 % arbeidsfør menes at den ansatt er 100 % arbeidsfør i et hvert yrke, i arbeid og ikke har redusert arbeidsevne og/eller mottar ytelser fra NAV i et hvert yrke ved inntreden i forsikringsordningen.
For arbeidstakere som blir 100 % arbeidsfør på et senere tidspunkt, gjelder forsikringen fra dette tidspunktet.

Dette betyr at dersom du blir ufør som følge av en sykdom som oppstod:før 01.05.2017 skal saken meldes til SpareBank1 og erstattes etter dekningene som var gjeldende da.
Sykdommer som oppstår etter 01.05.17 meldes til Codan og erstattes etter ny dekning.

Powered By EmbedPress